رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

شرایط قبولی دانشجویان سایر دانشگاه ها در دانشگاه فرهنگیان

دانشجویانی که در یکی از دانشگاه‌ های غیر روزانه، شبانه، پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی مشغول به تحصیل هسنتد و تمایل دارند در دانشگاه فرهنگیان قبول شوند می‌توانند بدون انصراف از دانشگاه خود، در کنکور ١۴٠٠ شرکت کنند و در صورت قبولی در مصاحبه، از دانشگاه قبلی خود انصراف دهند.

نکته:
دانشجویان روزانه نمی‌توانند در کنکور شرکت کنند و دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کنند. (مگر ورودی های ٩٨ به قبل و در صورت انصراف از دانشگاه خود تا اسفند ماه ٩٩)

ورودی های ٩٩ دانشگاه های روزانه هم در صورت مکاتبه با سازمان سنجش و درخواست رفع محرومیت و قبول شدن درخواست آن ها، می‌توانند در کنکور ١۴٠٠ دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کنند